Štvrtok, 28. september 2023, Meniny má: Václav

Návštevy
Dnes1
Včera3
Spolu95947

Online: 2 prítomní


Powered by VCNT - Visitorcounter

Úradná tabuľa

Vyhlásenie  schválených všeobecne záväzných nariadení:

 

Verejné vyhlášky

-
Pozvánky
-
Všeobecne záväzné nariadenia - n á v r h y :

 

 

Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva
.
Ostatné
.
.
Pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení

V zmysle Zákona č. 369/2004 Zb. ktorým sa dopĺňa a mení Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 a odstavcov 3 až 7 je obec povinná:
- Odst. (3): Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju obec má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
- Odst. (4): Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektroniky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
- Odst. (5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku sa postup podľa odsekov 3 a 4 nepoužije.
- Odst. (6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia (obec) s príslušnou komisiou ( Obecná rada ) ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
- Odst. (7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.