Štvrtok, 28. september 2023, Meniny má: Václav

Návštevy
Dnes0
Včera3
Spolu95946

Online: 1 prítomný


Powered by VCNT - Visitorcounter

Samospráva

Starosta


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčne obdobie začína zložením sľubu.

 

Starosta obce:


- zvoláva a vedie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu

 

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote – do 10 dní od schválenie Obecným zastupiteľstvom. Starosta prerokuje uznesenie Obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v Obecnej rade. Uznesením Obecnej rady nie je viazaný.


Osobné údaje:


Meno a priezvisko : Ing. Štefan Murcko
Adresa: ul. Ružová 222/7 ,065 44 Plaveč
Dátum narodenia : 15.2.1965

 

Kontakt :


Adresa: Obecný úrad,Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
Telefón: 052/4921783
Fax: 052/4921711
E -mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Zástupca starostu obce:


Meno a priezvisko : František Nemergut
Adresa: Plaveč, Ul. Pastovnícka 497/28
Telefón: 052/4927144

 

Správcovia obce Plaveč (richtár, starosta):


Rok pôsobenia
1900 - 1904
1904 - 1920
1920 - 1932
1932 - 1939
1939 - 1944
1945 - 1945
1945 - 1950
1950 - 1957
1957 - 1957
1957 - 1960
1960 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1976
1976 - 1994
1994 - 2002
2002 - 2010
2010 -
Meno
Ján Galla
Michal Duch
Michal Šlosár
Štefan Servila
Štefan Norko
Štefan Servila
Štefan Norko
Štefan Mertin
Valent Mikluš
Jakub Pružinský
Valent Nemergut
Valent Norko
Štefan Pekár
Valentín Tomáš
Ing. Štefan Murcko
Ján Nemergut
Ing. Štefan Murcko

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

 

Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 

- určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
- schvacuje rozpočet obce a jeho zmeny
- schvaľuje územný plán obce
- rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
- určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky
- vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov
- uznáša sa na nariadeniach
- schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
- určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra
- schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
- schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce
- udeľuje čestné občianstvo obce,obecné vyznamenania a ceny
- ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 - 2018


Meno a priezvisko: Adresa: Kandidát: Hlasy:
Mgr. Lenka  F a l a t e k o v á
ul. Železničiarska 345/16
SMER-SD
224
Ing. František  F i g u l a
ul. Sv. Margity 86/13
SMER-SD 250
Štefan  J a n o š k o
ul. Lipová aleja 28/25
SMER-SD 147
František  N e m e r g u t
ul. Pastovnícka 497/28
SMER-SD 150
Ing. Vladimír  N e m e r g u t ul. Ružová 213/32
SMER-SD 174
Patrik  P č o l k a
ul. Železničiarska 364/51
SDKU-DS
127
RNDr. Mária M a n c a l o v á
ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 182
Mgr. Anna S e r v i l o v á ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 160
Mgr. Peter  Š l o s á r
ul. Popradská 276/18
NEKA
299

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2010-2014

P.č. Meno a priezvisko Adresa Kandidát Hlasy
1. Štefan Janoško (od.4.5.2012) ul. Lipová aleja 28/25 ĽS-HZDS 215
2. Margita Kováčová ul. Bernolákova 417/43 SDKÚ-DS 271
3. František Nemergut ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 255
4. Ing. Vladimír Nemergut ul. Ružová 213/32 SDKÚ-DS 228
5. František Pčolka ul. Šarišská 476/3 SMER-SD 282
6. Daniela Plavnická ul. Pastovnícka 331/13 SMER-SD 230
7. RNDr. Mária Salamonová ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 232
8. Mgr. Anna Servilová ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 224
9. Matúš Troščák (do 29.1.2013) ul. Lipová aleja 507/46 SMER-SD 274
10. + Ján Maček (do 18.9.2011) ul. Ivana Stodolu SMER-SD 282

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2006 - 2010


P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Gernátová Terézia Železničiarska 351 0907970631 KDH 235
2. Hetešová Alžbeta Ružova 220 4927162 KDH 277
3. Janošková Magdaléna Lipová Aleja 28 4927227 KDH 248
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 KDH 281
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 274
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 KDH 301
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 259
8. Ondrejičková Katarína Bernolákova 419 4921735 SMER,SNS 236
9. Šalamon František Bernolákova 387 4227171 ĽS-HZDS 233

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2002 - 2006


P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Božena Cvancigerová Plaveč, Letna 281 4927149 HZDS 460
2. Ján Fabián Plaveč, Kukučínova 405 4927162 HZDS 281
3. Alžbeta Hetešová Plaveč, Ružova 220 4921755 KDH 358
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 HZDS 332
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 315
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 HZDS 315
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 298
8. Anna Tomášová Plaveč,Ružova 211 4921700 KDH 333
9. Janka Vargová Plaveč, Podzámok 431 4921743 KDH 253

 

 

Obecná rada

 

- Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu.Obecná rada je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva
- počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva
- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva
- plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva
- plní funkciu poradného orgánu starostu
- jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potrebyZloženie Obecnej rady v Obci Plaveč 2014 – 2018

1. František Nemergut - zástupca starostu
2. Mgr. Anna Servilová
3. Mgr. Peter Šlosár

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Plaveč

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia finančná a pre správu majetku obce :
Predseda : Mgr. Lenka Falateková
Členovia:
- František Nemergut

- Mária Troščáková

- Margita Kosturková

- Alžbeta Mačeková

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu :
Predseda: Mgr. Peter Šlosár
Členovia:
- Mgr. Anna Servilová

- Mgr. Anna Mačeková

- Mgr. Dana Norková

- Mgr. Lenka Falateková

- Ing. František Figula

- RNDr. Mária Mancalová, MPH

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
Predseda: Ing. Vladimír Nemergut
Členovia:
- Ing. František Figula
- Patrik Pčolka
- Štefan Janoško

- Ľubomír Plavnický

- Jozef Pčolka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov :
Predseda : RNDr. Mária Mancalová, MPH
Členovia :
- Štefan Janoško

- Patrik Pčolka

 

 

Obecný úrad v Plavči


Obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Obecný úrad zabezpečuje:

- písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou pre písomnosti obce,
- odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a zriadených komisii,
- vypracováva písomné vyhodnotenia všetkých rozhodnutí vydaných v správnom konaní
- vykonáva nariadenia, obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostuAdresa :

Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 PlavečÚradné hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7,30 – 15,30
7,30 – 15,30
7,30 – 17,00
nestránkový deň
7,30 – 13,00IČO: 00330116
DIČ: 2020698768
Bankové spojenie: VÚB pobočka, Stará Ľubovňa

číslo účtu: 13228602/0200Zamestnanci Obecného úradu:

 

Mária Troščáková – ekonóm obce
Mgr. Anna Mačeková – podateľňa, evidencia obyvateľstva, administratíva
Alžbeta Mačeková – správa daní a poplatkov
Mária Pekárová – doručovateľka, upratovačka
Ján Rychvalský – správca vodovodu
Ľubomír Plavnický – správca obecného majetku, údržbár

 

 

Kontrolór obce Plaveč


Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku :

- hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrola vybavovania sťažnosti
- kontrola dodržiavania VZN obce
- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

 

Hlavný kontrolór :

- predkladá Obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu
- predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo

 

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2017 - 2023:

Meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Adresa: Krásna Lúka 150, 082 73 Šarišské Dravce
Telefón: 052/4921783
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Úradné hodiny:
podľa potreby


 

Rozpočet obce

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce. Je tvorený pre jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený na pripomienkovanie verejnosti.

 

Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania.Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidla hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.

 

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcich na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecných záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

 


Stiahnite si:

Rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016
Rozpočet na rok 2013 s výhľadom na roky 2014-2015

Rozpočet na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014

Rozpočet 2011-2013
Rozpočet programový 2010 - 2010
Rozpočet programov 2010
Rozpočet na roky 2010 - 2012 v €
Rozpočet obce Plaveč na roky 2010 - 2012
Rozpočet obce Plaveč na roky 2009 - 2011
Rozpočet obce Plaveč na roky 2008 - 2010
Rozpočet obce Plaveč na roky 2007 - 2009
Rozpočet obce Plaveč za rok 2006

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový a výkonný dokument, spracovaný za účelom riešenia súčasných závažných ekonomických a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu /ekonomického, prírodného i demografického/, ktorý bol robený v súčinnosti s Plánom rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a Národného operačného plánu.

 

Na tejto stránke si môžete stiahnuť celý plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.