Štvrtok, 28. september 2023, Meniny má: Václav

Návštevy
Dnes1
Včera3
Spolu95947

Online: 3 prítomní


Powered by VCNT - Visitorcounter

Inštitúcie obce

História školy v obci Plaveč


Do roku 1900 bola v obci jednotriedna cirkevná škola, umiestnená v starej drevenej budove pri rieke Poprad. V roku 1900 bola v obci zriadená Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budovu postavili občania oproti dnešnej Reštaurácii. Do školy bolo zapísaných 75 žiakov. Od roku 1918, po vzniku ČSR, sa začalo vyučovať po slovensky. V tom čase bola v obci zriadená aj detská opatrovňa, ktorej činnosť sa skončila v roku 1922. V roku 1941 bola Štátna škola premenovaná na Rímsko– katolícku ľudovú školu. Bolo to obdobie svetovej vojny. 28. septembra 1944 nemecké vojská obsadili školu a v budove školy bol zriadený tábor pre zajatcov. V škole sa prestalo vyučovať. Bojmi bola značne poškodená. Vyučovanie začalo po odchode fronty v roku 1945. Pre nedostatok priestorov na vyučovanie, st. žiaci cestovali do Ľubotína. S výstavbou novej šk. budovy sa začalo v rokoch 60–tych. Vyučovanie v terajšej škole sa začalo v roku 1958.Najviac zapísaných žiakov mala škola v roku 1971–72 a to 411. V ostatných rokoch v škole bolo okolo 300–350 žiakov.

 

V 60–tych rokoch bola v obci zriadená MŠ. Po oprave starej budovy bolo v roku 1960 zriadené Poľnohospodárske odborné učilište, ktoré pre nedostatok žiakov svoju činnosť po 5–tich rokoch ukončilo. V súčasnosti je v obci zriadená MŠ, ZŠ, ktorú okrem žiakov z Plavča navštevujú aj žiaci z Kozelca.

 

Materská škola bola v nevyhovujúcich priestoroch v starej budove. Vďaka spolupráci s obecným úradom sa podarilo nájsť priestory v budove základnej školy a v roku 2003 sa začala prevádzka MŠ po rekonštrukcii v týchto priestoroch. MŠ navštevuje v školskom roku 2005/06 47 detí v dvoch oddeleniach.

 

Základnú školu navštevuje v školskom roku 2005/2006 236 žiakov.Počet žiakov klesá každý rok. Kým v školskom roku 2000/2001 školu navštevovalo 280 žiakov , predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2006/2007 bude 229 žiakov. ŠKD navštevuje 22 detí.

 

Naša škola od roku 2004 vydáva časopis Bombáčik, ktorý vydáva krúžok Maľovedko.

 

Zavedením vzdelávacích poukazov sa zvýšila kvalita a materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti. V tomto školskom roku pracuje na škole 21 krúžkov .Najväčší záujem žiakov je o prácu s počítačom,o krúžky so športovým zameraním, ako aj o folklórny krúžok. Detský folklórny súbor Plavčanka robí dobré meno nielen škole,ale aj obci./ príloha fotografický materiál /

 

Základná škola v Plavči podpísala v roku 2004 dohodu o spolupráci s partnerskou školou v Powrozniku .Túto dohodu realizujeme v oblasti športu,kultúry,folklórnych tradícii regiónu a v oblasti výmennej rekreácie a voľnočasových aktivít .

 

Web stránku školy: www.zsplavec.sk

 

 

Zdravotníctvo v obci Plaveč


Obci Plaveč poskytujú svoje zdravotnícke služby občanom dvaja lekári a to:

• praktický lekár pre dospelých – MUDr. Fečík Miroslav
• praktický lekár pre deti a dorast – MUDr. Kupec MiroslavOrdinácia pre dospelých: MUDr. M. Fečík, t.č. 052/4921717


Pondelok,Streda,Piatok: 08.00–13.00 - ordinačné hodiny
13.30–15.00 – administratívne práce, návštevná služba
Utorok, Štvrtok : ordinačné hodiny v obci Malý Lipník

 

Ordinácia pre dospelých, ktorá do roku 2004 bola umiestnená na hornom poschodí budovy Zdravotného strediska v Plavči sa po stavebných úpravách v roku 2004 presťahovala do prepracovaných priestorov na prízemie budovy.


Ordinácia pre deti a dorast: MUDr. M. Kupec, t.č. 052/4921718


Pondelok, Streda, Piatok: 10.00–13.30 – ordinačné hodiny
Streda: 12.30–13.30 - poradňa

 

V prípade neordinovania prípadne čerpania dovolenky sú detskí pacienti ošetrení v obci Plavnica do 10.00 hod. Ordinácia pre deti a dorast je umiestnená taktiež na prízemí budovy.

 

 

História Obecného hasičského zboru


Na území bývalého Rakúska – Uhorska, teda aj na Slovensku platil všeobecný požiarno-policajný poriadok vydaný v roku 1788 Jozefom II., na základe ktorého vydávali postupne všetky mestá svoje požiarno – policajné poriadky , hoci viaceré mesta aj na Slovensku takéto dokumenty na úseku hasičstva vydali už predtým.

 

Aj Šarišská stolica vydala v roku 1774 požiarno – policajné poriadky a dáva na vedomie. Obec Plaveč musí mať 4 -5 platených strážcov. Ak obec nemá úhradu na ich honorovanie, občania striedavo majú sa zúčastniť tej strážnej služby. Keď nočný strážca spozoruje vznik ohňa, má zobudiť bývajúcich v horiacom dome a susednom dome. V zaujme hasenia ohňa majú použiť všetko, čo doma nájdu. Prvá vec je: všetko živé zachrániť, zachránené movitosti majú byť odvedené do kostolnej záhrady, kostola, cintorína. Kto sa tomu previní, ma byť predvedený pred obecného richtára a postavený pred súd. Obec je povinná zadovážiť vedra pre potrebu hasenia z prostriedkov fondu „OHEŇ.“

 

Dňa 5.júna 1889 vnikol veľký požiar v dome sodovkára Jozefa Krausa. Zničil 112 obytných domov, 16 stodôl a maštali. Postihnutých požiarom bolo 313 osôb. Celková škoda spôsobená požiarom činila 163 615 forintov. Že požiar pohltil a zničil takúto veľkú plochu, príčinou toho bola, že obyvatelia obce v dobe vzniku požiaru boli v susednej obce Ľubotin vzdialenej 3 km z príležitosti návštevy rehole Jezuitov, ktorí tam vykonávali svätú misiu. Župný úrad poskytol 300 forintov ako rýchlu pomoc a Uhorské ministerstvo vnútra uvoľnilo pre postihnuté rodiny bezúročnú núdzovú pôžičku vo výške 3 750 forintov s podmienkou splatenia do 3 rokov.

 

V tomto období činnosť a organizácia zborov bola nekoordinovaná, pretože hasičstvo ešte nemalo spoločnú organizáciu, ktorá by usmerňovala a koordinovala jeho prácu. Tá vznikla až v roku 1922 pod názvom Zemská hasičská jednota na Slovenku so sídlom v Martine. Postupne sa vytvárali okresné hasičské jednoty, ktorých hlavnou úlohou bolo zakladať v obciach dobrovoľné hasičské zbory a usmerňovať ich činnosť. V minulosti boli domy väčšinou drevené, v ich blízkosti boli postavené aj hospodárske objekty. Všetky objekty boli stavané na pomerne malom priestore, čo pri požiaroch urýchľovalo jeho šírenie. Otvorené ohniská bez komínov boli veľmi častou príčinou vzniku požiaru. Ľudia pred ničivým živlom videli sebazáchranu v organizovaní hasičských zborov. Dobrovoľné hasičské zbory pri svojej ušľachtilej práci nenachádzali však porozumenie v úradoch, ktoré ich finančne nepodporovali.

 

K založeniu dobrovoľného požiarneho zboru v Plavči došlo v roku 1925. V tom čase mál zbor trinásť členov, prvým veliteľom bol Jozef Veľbacký.

 

V rokoch 1927 – 47 veliteľ Michal Šalamon
V rokoch 1947 – 67 veliteľ Valent Mikluš
V rokoch 1967 – 84 veliteľ Štefan Šalamon
V rokoch 1986 - veliteľ Jozef Kosturko

 

Prehľad členskej základne

 

V roku 1940 – 45 členov
V roku 1960 – 53 členov
V roku 1970 – 70 členov
V roku 1980 – 76 členov
V roku 1989 – 78 členov, z toho 11 žien
V roku 2000 – 67 členov
V roku 2005 – 48 členov

 

Posviacka hasičskej zástavy

 

Na základe záznamov z obecnej kroniky, kde sa píše o vzniknutých požiaroch a nariadeniach vydaných župnou stolicou bola dňa 8. mája 1999 slávnostne vysvätená hasičská zástava veľadôstojným pánom farárom Andrejom Grivalským.

 

Túto zástavu dal zhotoviť miestny pán farár Andrej Grivalský. A k 100. výročiu prvej písomnej zmienky daroval miestnej organizácii DHZ - Plaveč.

 

Na tejto slávnosti sa zúčastnili významní zástupcovia DPO SR s pánom prezidentom Vendelínom Fogarašom, zástupcovia OV DPO s predsedom Františkom Krajgerom, vedúci odboru pož. ochrany OÚ v Starej Ľubovni pplk. JUDr. Ján Fröhlich, starostovia obci Hniezdne a Sulin, členovia DHZ z mesta Muszyna – PR,Niedzice – PR, obci Hniezdne, Sulin a Nová Ľubovňa.

 

Pri slávnostnom nástupe boli udelené vyznamenania, ocenenia a poďakovania zaslúžilým členom DHZ Plaveč za ich dlhodobú a obetavú prácu pri rozvoji hasičstva v obci.

 

Aktuálne informácie
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Komunikácia pre peších - obec Plaveč"

Program sv. omší

Podrobný program...tu!

Adresa úradu
Obecný úrad
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
Telefón
052/4921783
052/4284851
Fax: 052/4921711
E-mail
Úradné hodiny
Po7:30 - 15:30
Ut7:30 - 15:30
St7:30 - 17:00
Štnestránkový deň
Pi7:30 - 13:00
© 2011 Obec Plaveč. Všetky práva vyhradené. Vytvorené JK-Design.